Ty Hafan
luca
Mae Luca Pucella yn blentyn hapus, bywiog, saith oed gyda chwerthiniad heintus a synnwyr digrifwch rhagorol. Mae’n dod â llawer o liw i fywydau aelodau o’i deulu, ac mae’n ddisgybl poblogaidd yn ei ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ond yr hyn sy’n gwneud Luca’n wahanol i fechgyn eraill o’r un oedran yw ei fod yn dioddef o gyflwr prin – sef syndrom ROHHAD – sy’n byrhau bywyd. Fe yw’r unig berson yng Nghymru i ddioddef o’r cyflwr hwn, nad oes gwella ohono, sy’n effeithio ar tua 75 o bobl ar draws yr holl fyd. Mae syndrom ROHHAD yn achosi gordewdra sy’n dechrau’n gyflym, nam ar y system nerfol awtonomig, a lleihad yng ngweithrediad yr ysgyfaint.

Dywedodd Angelo, tad Luca: “Pan gafodd Luca ei ddiagnosis i ddechrau, roeddem yn teimlo’n unig iawn.

“Mae ganddo lu o broblemau, yn cynnwys ataliadau resbiradol sy’n digwydd yn aml. Mae’n wirioneddol anodd ei weld mewn gofal dwys, ac rwy’n siŵr fod Luca wedi bod ym mhob un o’r gwelyau yn uned argyfyngau pediatreg Ysbyty’r Mynydd Bychan.”

Roedd yn rhyddhad i’r teulu pan atgyfeiriwyd nhw i Tŷ Hafan yn 2010, ac maent wedi elwa’n fawr o gefnogaeth yr elusen.


“Mae Tŷ Hafan wedi helpu drwy fod ar ben arall y ffôn bob amser, ymweld â ni yn yr ysbyty a darparu gofal seibiant hanfodol,”” meddai Angelo.

Rhan o wasanaeth unigryw Tŷ Hafan yw rhoi cefnogaeth i’r teulu i gyd, gan gynnwys brodyr a chwiorydd.

“Mae gennym ni ferch hefyd, Sofia, sy’n bump oed; mae hi’n ffit ac yn iach, ac yn dechrau dod yn fwy ymwybodol o gyflwr Luca,” dywedodd Angelo.

“Diolch byth, rydym wedi cael llawer iawn o help gan Tŷ Hafan, ac maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i ni ac i lawer o deuluoedd eraill.”

“Mae Luca a Sofia ill dau wrth eu bodd yn ymweld â Tŷ Hafan, ac yn cael llawer o hwyl gyda’r staff i gyd. Maen nhw hefyd yn mwynhau cymryd rhan yn y dyddiau gweithgaredd sy’n cael eu trefnu gydol y flwyddyn, a’r diweddaraf o’r rhain oedd ymweliad â’r sinema ar thema archarwyr.

“Yn ddiweddar, cymerais ran yn Her Tri Chopa Cymru a gêm Pêl-droed Swigen gyda rhai o’r tadau eraill – mae’n gyfle ardderchog i gyfarfod tadau eraill a rhannu profiadau ein teuluoedd. Mae fy ngwraig wedi bod ar ‘ddyddiau pampro’ a thripiau siopa Nadolig i Gaerfaddon gyda mamau eraill. Mae hyn eto’n rhoi cyfle i ni gyfarfod â phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg iawn i’n sefyllfa ni.


“Ar ôl cael profiad uniongyrchol o’r gefnogaeth mae Tŷ Hafan yn ei rhoi i ni ac i bobl eraill, ni allwn ddiolch digon iddyn nhw am ddarparu gofal a bod yn gefn! Diolch, Tŷ Hafan!”

 

harry baxter

Mae pawb yn dweud ‘mae bywyd yn rhy fyr’, ond do’n i erioed wedi gwerthfawrogi pa mor wir oedd y geiriau hynny nes geni fy mab, Harry.

Donate

share